İmar Barışı Ve Raiç Bedel


355
952 Paylaşım, 355 Beğeni

Gündemi Meşgul Eden Rayiç Bedel Ne Demektir?

Bir malın satış değeri anlamına gelen rayiç kelimesi var olan piyasada malın alımı ve satımı sırasında değer anlamına gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Geçtiği Haliyle İse Rayiç Bedel: İlgili Kanunun Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.”

Rayiç neye göre değişir? Değeri Nasıl Belirlenir?

Aslına bakılırsa bu değeri belirleme konusunda birçok değişken vardır. Ekonomik durumlardan arz talep dengesine satılan malın bulunduğu konuma yaşına statüsüne kadar birçok değişten etkilemektedir.

Rayiç bedel değerleri cadde sokak gibi farklı bölgeler için ayrı olarak hesaplanır. Bulunan asgari birim değeri her dört yılda bir takdir komisyonları tarafından ele alınmaktadır. Her yıl yeniden değerleme üzerinden artış uygulanmaktadır. %7,80 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı ile yeni rayiç bedel ortaya çıkar

Takdir komisyonu Belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında;

  • Belediyenin yetkili bir memuru
  • Defterdarın ya da vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi
  • Başkanının görevlendireceği iki memur,
  • Tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur
  • Ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili
  • Mahalle ve köyün muhtarından kurulur.

İlgili Kanunda Rayiç Bedel Tespiti

Madde 5- Bakanlık değerlendirme kararı Valiliğine ulaştıktan sonra Valiliğince kıymet takdiriyle ilgili ihtisaslara sahip kişilerden teşekkül eden komisyon kurulur.

  1. a) Arazi, arsa veya bina yapılmış arsanın, devir veya satış yılındaki, onaylı yerleşme veya imar planı olmayan ve iskân edilmemiş bos arazi durumuna ait olmak üzere arazi, metrekare rayiç bedelleri bu komisyonca belirlenir.
  2. b) Arsa veya bina yapılmış arsanın, devir veya satış yılındaki arsa rayiç bedelleri bu komisyonca belirlenir. Ancak, bu bedel, (a) fıkrasındaki arazi rayiç, bedelleri; yol, meydan, park, otopark, çocuk. bahçesi, yeşil alan, okul, mabet, vb. hizmetlere ayrılan saha kaybı; harita, plan, aplikasyon, yol, kanalizasyon, su ve elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resmi birim fiyatlara. Göre tespit edilecek bedeli dikkate alınarak hesaplanacak metrekare bedelden az olamaz denilmektedir.

Hak sahiplerine devir veya satışlarda, saha kaybı ile kamu hizmet ve tesislerine yapılan harcamalar karşılığı hesaba katılmadan, arazi rayiç bedeli üzerinden arsa rayiç bedeli hesaplanır.

  1. c) Arazi ve arsadan ayrı; bina veya konutların, varsa eksiklikleri zikrolunarak ve satış veya devir yılındaki resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bedelden az olmamak kaydıyla, rayiç bedelleri bu komisyonca belirlenir.

Bina veya konutun bittiği tarih ile devir veya satış tarihi arasında bir yıldan fazla sure geçmesi halinde her yıl için resmi birim fiyatlarla hesaplanacak bina veya konut bedelinin % 2 nispeti yıpranma payı olarak düşülerek bulunan bedel rayiç bedelin tayininde göz önünde tutulur. Bina veya konutun rayiç bedeline, (b) fıkrasına göre belirlenmiş rayiç bedel üzerinden devir veya satış amacına uygun olarak hesaplanacak arsa payı da eklenmek suretiyle bina veya konutun toplam rayiç bedeli bulunur.

Yukarıda zikrolunan rayiç bedeller, her yerleşme mahalli için, aynı komisyonca bir defada tespit olunur.

Rayiç bedellerinin tayininde emlak vergisi beyanına esas Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yayımlanan asgari değerler ile Toptan Eşya Fiyatlan Genel indeksindeki artış veya düşüşler alım satım değerleri, Kamulaştırma Kanunu kıymet takdiri esasları göz önünde tutulur.

Bakanlık, Valilikçe tespit edilecek rayiç bedelleri aynen, artırarak veya azaltarak onaylayabilir. Bakanlık, bedeli tespit edilmiş ve tasdik edilmiş gayrimenkullerin, sonraki yıllarda yapılacak devir ve satışları için tasdikli fiyatlardaki genel artışlar veya azalmalar göz önünde bulundurularak tasdikli bedeli değiştirebilir. Satışın mümkün olmadığı yerlerde, Bakanlık rayiç bedelde indirim yapılarak satış çaresi aranabilir.

İmar Barışı Ve Rayiç Bedel!

Tüm Türkiye’nin Yanı Sıra İstanbul ve ilçelerini yeni bir telaş sardı. Son kararname ile tüm Türkiye’de imar barışı ilan edildi. Çevre ve şehircilik bakanı Mehmet özhaseki’nin açıklamalarına göre TBMM başkanlığına sunulan vergi ve diğer bazlı alacakların yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasıa ilişkin kanun tasarısında 12 milyon civarında yapıya İmar Barışı getirilecek. 2017 yılından önce inşa edilen binalar için olası afet risklerine karşı önlemler alınacak

Bu Kanun Tasarısı İle Hazineye Ait Tarım Arazileri Kiralanabilecek!

Elde Edilen Harç Gelirleri Kentsel Dönüşümde Kullanılacak!

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Taşınmazların Hazineye Ait Arsada Olması Durumunda Bakanlığın Yetkisinde Rayiç Bedel Üzerinden Satılacak Gelirler Bütçeye Gelir Kaydedilecek!

İstanbul Sultanbeyli’de İmar Sorunu Bitiyor.

Büyük bir kısmı kaçak yapılar ile kaplı olan sultanbeyli’de bu kanun kapsamında çözüme kavuşuyor. Belediye olduğu günden beri en büyük sorunun çözümü sonrası vatandaşlar büyük memnuniyet yaşasa bile Rayiç bedelden şikayetlerini dile getirmekteler.

Sultanbeyli

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

355
952 Paylaşım, 355 Beğeni

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
Yandex.Metrica